​ទោះបីជា​បញ្ហា​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ ក៏​អាជីវកម្ម​អចលនទ្រព្យ​ដំណើរការ​ធម្មតា នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN