ទីបំផុត ចិន​បានអនុម័ត​ច្បាប់​សន្តិសុខ សម្រាប់​ហុងកុង ទោះ​មានការ​ព្រមាន​ពី​អន្តរជាតិ​ – CEN