ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម ជួប​ជាមួយ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អប់រំ អំពី​បញ្ហា​ប្រមូល​ធនធានមនុស្ស​ជំនាញ ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​បច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់​ជាឃ្លាំង​ចំណេះ​របស់​ជាតិ​ – CEN