ពន្ធដារ​និង​ក្រសួង​សាធារណការ ប្រជុំ​ដោះស្រាយ​ហូរ​នីតិវិធី​រួម ក្នុងការ​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានយន្ត​ – CEN