ប្រាក់ចំណូល​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស PPSEZ នៅ​ត្រីមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ធ្លាក់ចុះ​ជាង ៨២% – CEN