អភិបាលខេត្តក្រចេះ ៖ ​​ពង្រីង​វិស័យ​កសិកម្ម និង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម សមិទ្ធផល​នៃ​ការដាំដុះ​ – CEN