​ឥណ្ឌា​ប្រកាស​សាកល្បង​វ៉ាក់សាំង COVID-19​លើ​មនុស្ស ក្រោយ​សាកល្បង​លើ​សត្វ​បាន​ជោគជ័យ​ – CEN