​ទុស្សេ​ខ្សែភ្លើង​ឆ្លង​ឌីសង់ទ័រ​ម៉ាស៊ីន​ត្រ​ដាក់ ឆេះ​បន្ទប់​ឡៅតឿ​អស់ទាំង​ស្រុង​ – CEN