សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ព្រមាន​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន ចៀសវាង​ដាច់ខាត​ការឃុបឃិត​គ្នា ដាក់បញ្ចូល​សាច់ញាតិ​បងប្អូន​កូនក្មួយ​ខ្លួនឯង ដែល​មិនមែនជា​គ្រួសារ​ក្រីក្រ ដើម្បី​ទទួលបាន​នូវ​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ – CEN