៦​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០២០ ការនាំចេញ​អង្ករ​ដែល​បាន​ឆ្លងកាត់​ការត្រួតពិនិត្យ​ភូតគាម​អនាម័យ​សម្រេចបាន ៣៩៧ ៦៦០ តោន​ – CEN