ក្រុម​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​ក្រសួង​កំពុង​សិក្សា​លម្អិត​លើ​ការដាក់​លេខ​បង្គោលគីឡូម៉ែត្រ​នៃ​បណ្តាញ​ផ្លូវជាតិ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការធ្វើដំណើរ​របស់​បង​ប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN