ការធ្លាក់ចុះ​គុណភាព​ដី​ដែលនាំឱ្យ​មានការ ថយចុះ ឬ​បាត់​ផលិតភាព​សេដ្ឋកិច្ច តែងតែ​កើតឡើង​ដោយសារ​ការបាត់បង់​ព្រៃឈើ និង​ប្រព័ន្ធ​បរិស្ថាន​ព្រៃឈើ​ – CEN