អ្នកនឹង​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​ទាំងនេះ បើ​សម្ពាធ​ឈាម​ឡើង​ខ្ពស់​ខ្លាំង​ – CEN