ប្រុសៗ​ឈាម​ច្រមុះ! ព្រោះ​តែ…សម្រស់ «អ្នក​លក់​សាច់​កាប់» – CEN