ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​ស្វែងរក​ការងារ CDL HR ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​ពី​ស្ថាប័ន​វាយតម្លៃ​ការងារ​អន្តរជាតិ​ថា ជា​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​ការងារ ដែលមាន​សេវាកម្ម​ល្អ​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN