ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​និង​អាមេរិក ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ មានតម្លៃ​ប្រមាណ ៥,៨ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN