រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ចាម បានបង្ហាញ​ពី​សមិទ្ធផល និង​ទិសដៅ​បន្ត របស់​ខេត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ​2020​តទៅ​ – CEN