ល្បឿន​ការងារ​បង្កបង្កើនផល​រដូវវស្សា និង​ការនាំចេញ​ផ​លិ​ផល​កសិកម្ម​ – CEN