ការពង្រឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់ ដោយ​ម៉ឺងម៉ាត់ និង​តឹង​រ៉ឺ​ង​ជា​លក្ខខណ្ឌ​ចាំបាច់ ជាង​ពេលណាៗ​ទាំងអស់ ដើម្បី​ការពារ​ប្រភេទ​ត្រី​រងគ្រោះថ្នាក់ ជិត​ផុត​ពូជ កុំ​ឲ្យ​បាត់បង់​ពី​កម្ពុជា​ – CEN