ប្រា​សាក់ ទទួលបាន​កម្ចី​ចំនួន 150 លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ពី​ធនាគារ ខេ​ប៊ី គូក​មីន ​ដើម្បី​ពង្រឹង​មូលធន​កម្ម សន្ទនីយ​ភាព និង​ពង្រីក​ការផ្តល់​ឥណទាន​ – CEN