តិច​អត់​ជឿ​! ឃើញ​មុខ​ដូច​កូនក្មេង​អ៊ីចឹង​ទេ តែ​កុំ​ស្មាន​ពេញវ័យ​ក្រមុំ ២១ ឆ្នាំ ហើយ រីឯ​កម្ពស់​វិញ​ត្រឹមតែ​…. – CEN