អង់គ្លេស​ថា ច្បាប់​សន្តិសុខ​ចិន រំលោភ​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ហុងកុង​ – CEN