កម្ពុជា​ទទួលបាន​ចំណូល​ជាង ២៦៤ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ពី​ការនាំចេញ​អង្ករ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២០ – CEN