ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៣ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN