រូបថត​ចាស់ៗ​របស់លោក ស៊ិន ស៊ី​សាមុត និង​វីរ​សិល្បៈ​ជំនាន់​ដើម មួយចំនួនទៀត ដែល​កម្រ​បានឃើញ – CEN