អាសូរ​ណាស់ លោកពូ​ម្នាក់​សង្ស័យ​ខ្យល់គរ​ស្លាប់ នៅក្នុង​បន្ទប់​ស្នាក់ នៅក្នុង​ផ្សា​នាគ​មាស​ – CEN