រយៈពេល​បី​សប្តាហ៍ អាជ្ញាធរ​រាជធានី រួម​គ្នា​ស្តារលូ​សម្រេចបាន ចំនួន​៥៧​គីឡូម៉ែត្រ​ – CEN