ស្នើឱ្យ​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​សមធម៌ ជូន​គ្រួសារ​ក្រីក្រ ដោយ​មិន​រើសអើង​និន្នាការ​នយោបាយ – CEN