ខុន​ដូ The Seven Residence បញ្ចប់​ខ័​ណ្ឌ​ផ្ទាល់​ដី និង​ឈានទៅ​សាងសង់​ជាន់​ទី​១ នាពេល​ឆាប់ៗ​ខាងមុខនេះ​ – CEN