ប្រធាន​សហព័ន្ធ​កីឡាប្រដាល់ ៖ គ្រូបង្វឹក​ជម្រើសជាតិ​ត្រូវ​យកគុណ​ផល​ដាក់​មុខ មិន​ត្រូវយក​ដុល្លារ​ដាក់​មុខ​ឡើយ​ – CEN