លេងសើច នឹងកាំភ្លើង ទោះជាកំាភ្លើងខ្យល់ក្តី ប្រសិនចំ “ជីពចរមរណៈ” នោះនឹងស្លាប់ដូចនារីម្នាក់នេះ – CEN