អាជីវកម្ម​សិក្សា​ឯកជន មាន​ក្តីសង្ឃឹម​ឡើងវិញ ចំពោះ​ការបើក​ឱ្យ​ដំណើរការ​សាលារៀន ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ – CEN