ផ្ទុះ​កក្រើក​ទៀតហើយ​! ផ្លូវ​ទើប​ធ្វើ​រួចហើយ​ថ្មីៗ ត្រូវ​របង​ប្ញ​ស្សី ហ៊ុមព័ទ្ធ​ស៊ី​អស់​ពាក់កណ្តាល​ទ្រូ​ង​ផ្លូវ អាជ្ញាធរ​សៀមរាប​មើល​អត់​ឃើញ – CEN