ដោះស្រាយ​គំនុំ​ចាស់​ដោយ​ប្រើ​កាំភ្លើង​ខ្យល់ បាញ់​គូរ​ទំនាស់ ឱ្យ​របួស​ក្បាល ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​នៅ​ក្រុង​បាត់ដំបង​ – CEN