​ទៀតហើយ​…​ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក បាន​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន អ្នកប្រើប្រាស់ ទៅឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​បង្កើត​កម្មវិធី​ជាច្រើន ដោយ​ពុំមាន​ការអនុញ្ញាត​ – CEN