អត្ថប្រយោជន៍​សំខាន់ៗ របស់​ពោត​បារាំង ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN