ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គា​ខ​ប (Naga Corp) ប្រកាស​បើក​ដំណើរ​ឡើងវិញ​នៅ​ថ្ងៃទី​៨ កក្កដា​ – CEN