អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ប្រមាណ​៥០០ ស្នើសុំ​ឲ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើការ​ពិនិត្យ និង​ពិចារណា​លើ​សំណើសុំ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្ដីពី សមាគម និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN