ក្រុមហ៊ុន Cellcard ប្រគល់​រង្វាន់​ដល់​អ្នកឈ្នះ​រង្វាន់​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដល់​អតិថិជន​នៅ​បាត់ដំបង​ – CEN