រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ៖ ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្ងៃទី​៥-៦ កក្កដា ១៩៩៧ កាលពី​២៣​ឆ្នាំមុន – CEN