អាជ្ញាធរ​និង​នគរបាល​ប៉ុស្ដិ៍​រដ្ឋបាល ត្រូវ​ចុះ​ដល់​ខ្នង​ផ្ទះ និង​ស្រង់​ស្ថិតិ​អតីតយុទ្ធជន​ពិកា និង​ជនក្រីក្រ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ពិតប្រាកដ​ – CEN