ឈប់​ឱ្យ​បិត​ផ្សាយ​ប័ណ្ណ​ព័ត៌មាន ការចែក​ខិត្តប័ណ្ណ និង​ប្រើ​ឧបករណ៍​បំពង​សំឡេង ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម នៅតាម​ទីសាធារណៈ​ – CEN