ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ទី ០៧ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN