ឆមាស​ទី​១ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ ត្រួតពិនិត្យ​យានយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​លើស​ទម្ងន់​កម្រិត​កំណត់ ចំនួន ២៨១.២៤៤ គ្រឿង​ – CEN