កម្ពុជា​ទទួលបាន​គម្រោង​វិនិយោគ ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​ប្រមាណ​ជាង ៣,៨ ប៊ី​លាន​ដុល្លារ នៅ​ពាក់កណ្តាល​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN