គ្រួសារ​ដែល​ទទួលបាន​ការឧបត្ថម្ភ កំពុង​សប្បាយរីករាយ និង ថ្លែងអំណរគុណ​ចំ​ពោ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដែលមាន​គិតគូ​ពី​សុខទុក្ខ និង ការលំបាក​របស់​ពួកគាត់​ – CEN