ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​លម្អៀង​! មហាជន​ឲ្យ​ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា ចាត់វិធានការ​ទៅលើ​សង្ឃ​បង្អួត​លុយ​នេះ​ផង ឮថា​មាន​ខ្សែ​ធំ​ណាស់​! – CEN