“​បុរស​ខ្ពស់ និង​នារី​ទាប​”… បំផុត​ពិភពលោក ជួបជុំគ្នា​នៅអេ​ហ្ស៊ី​ប​ – CEN