អគ្គស្នងការ ស្នើសុំ​ក្រសួង​សាធារណការ គួរ​គ្រប់គ្រង​យានយន្ត​កែច្នៃ ឱ្យបាន​កាត់​តែ​ល្អ​បន្ថែមទៀត ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​គ្រោះថ្នាក់​ – CEN