​រឹតបន្ដឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ គឺ​ដើម្បី​ការពារ​អាយុជីវិត ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ , ប្រាក់​ផាកពិន័យ អំពើ​ល្មើ​សនឹង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍ ត្រូវ​បែងចែក​ថវិកា ប្រកបដោយ​តម្លាភាព​ – CEN